Hakkımızda

20 Mart 2017 Pazartesi

YENİ ASYA EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFI SENEDİ

(Vakıf İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 9.7.1993 gün ve E: 1992/421, K: 1993/347 sayılı kararıyla tescil edilmiş ve Resmi Gazete'nin 28 Eylül 1993 tarih ve 21712 sayılı nüshasının 89. sayfasında yayınlanmıştır. )

VAKFIN ADI

1) Aşağıda belirlenmiş gayeler için yine aşağıda gösterilmiş mal varlığını tahsis ederek, YENİ ASYA EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFI adına vakıf kurmuş bulunuyoruz

VAKFIN MERKEZİ

2) Vakfın merkezi Kazım İsmail Gürkan Caddesi Hamam Sokak No:4 Cağaloğluİstanbul olup, vakfın gayesinin yaygın bir şekilde tahakkuku için gerekli yerlerde ve ilgili mercilerden izin alınarak yurt içi dışında şubeler açılabilir.

GAYE

3-A)

 1. Milli, ahlaki, dini, tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmanın yaygınlaşmasını fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlayacak her türlü faaliyette bulunmak.
 2. İlmin her dalında nazari ve tatbiki araştırmalar yapmak ve yaptırmak ve bu nevi çalışmaları teşvik etmek. Gerek bu nevi çalışmalar ve gerekse ilmin her dalında neşredilmiş veya neşre hazır eserler için ödüller vermek. Yapılanları desteklemek ve bu konuda müsabakalar tertip etmek.
 3. Vakfın gayesine uygun çalışma yapan kişi ve kuruluşlara maddi ve manevi yardımlarda bulunmak. Yurt içi ve dışında orta ve yüksek tahsil, lisans, lisans üstü, mastır, doktora ve buna benzer ihtisasa müteveccih çalışma yapanlara gerekli maddi ve manevi, desteği sağlamak, karşılıklı ve karşılıksız burs vermek, yurtlar açmak ve ikamet yerleri temin etmek.
 4. Vakfın gayesine uygun olarak yerli ve yabancı ilim adamları araştırmacılar ve müeseseleriyle münasebetler kurmak, Konferans ve seminerler tertip etmek ve edilenlere katılmak. Katılmak isteyen ilim adamlarına her türlü yardımda bulunmak.
 5. Yasal izinler alınarak yukarıda belirtilen faaliyetler cümlesinden olarak; matbaa, kütüphane, eğitim salonu ve siteleri açmak, enstitü tesis etmek, mesleki ve teknik eğitim kursları, seminerler, paneller, sempozyumlar, konferanslar, açık oturumlar tertip etmek. Mecmua, kitap, broşür ve vesair tarzda yazılı, sesli, görüntülü ilmi, edebi ve dini neşriyatta bulunmak.
 6. Kanunların aradığı şartlar dairesinde ilk, orta ve yüksek teshil seviyesinde özel okullar açmak, özel dershaneler açıp kurslar tertip etmek, özel hastahane klinik ve dispanserler tesis etmek. Çocuk bakım yuvaları ve ana okulları açarak bakıma muhtaç ve kimsesiz çocuklar için pansiyon ve imaret gibi hayır yuvaları açmak.

3-B)

 1. Yukandaki gayeleri gerçekleştirme için vakfın mevcudunun nemalandırmak ve arttırma yolunda iktisadi, ticari ve sinai gayeli çalışmalarla birlikte bu faaliyetlerin gerektirdiği ticarethane açmak, şirket kurmak, hisse almak, ortak almak, ithalat ve ihracatta bulunmak.
 2. Vakfa ait gayrimenküllerin gelirlerini idare etmek ve nemalandırmak, vakıf işlerinde kullanılmak üzere her türlü nakil vasıtaları almak, açtığı tesislerde kullanılmak üzere gerekli alet ve makineleri ithal etmek.
 3. Her türlü şartsız ve şarta bağlı temlik ve tahsisleri mütevelli heyetin uygun göreceği şartlar içinde kabul ve idare etmek. Her türlü şartsız ve vakfın amacına uygun olarak yapılan şarta bağlı temlik ve tahsisleri mütevelli heyetin uygun göreceği şartlar içinde kabul ve idare etmek.

VAKFIN MALVARLIĞI VE GELİRİ

4)

 1. Yeni Asya Gazeticilik ve Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 2.500.000 TL vakfın tescili anında, 47.500.000 TL'inde tescilini takiben 6 ay içinde ödenmek üzere cem'an 50.000.000 TL nakittir.
 2. Durmuş Eski tarafından Çorum ili Osmancık ilçesi Ulu Cami Mah. Musalla Cad. 564 ada 7 parsel de kayıtlı 45/675 arsa paylı 1 katta 1 Nolu bağımsız bölüm ile aynı yerde 2. katta 40/675 arsa paylı 4 Nolu bağımsız bölüm ve yine aynı yerde 3. katta 35/675 arsa paylı 7 Nolu bağımsız bölüm.
 3. Tahir Küçükoğlu tarafından Şanlı Urfa ili Merkez Yusuf Paşa Mah. Saray Önü Sok. 16 pafta 334. ada 27 parselde kayıtlı zemin kat, 2. dükkan, 4 katlı 4 daireli kagir apartmandaki hissesinin tamamı ile Şanlıurfa Merkez Atatürk Mah. Açık Yolu Sok. 23 Pafta 66 ada 100 parselde kayıtlı tarla vasıflı gayrimenküldeki hissesinin tamamı.
 4. Ömer Küçükoğlu, Salih Suruç, Halit Rüzgar, Ahmet Rüzgar ve Mehmet Erdem tarafından Şanlıurfa ili Merkez Yusuf Paşa Mah. Saray Önü Sok. 16. pafta 334. ada 27 parselde kayıtlı zemin katta 2 dükkan, 4 katlı 4 daireli kagir apartmandaki hissesinin tamamı ile Şanlıurfa Merkez Atatürk Mah. Açık Yolu Sok. 23 Pafta 66 ada 100 parselde kayıtlı tarla vasıflı gayrimenküldeki hissesinin tamamı.
 5. Musafa Kaplan, Ahmet Zorlu, İsmail Benek tarafından Şanlıurfa Merkez Kanberiye Mah. Şube Sok. 12 pafta 138 ada 2 parselde kayıtlı avlulu kagir evin tamamı.

VAKIF ORGANI

5) Vakfın organı mütevelli heyetten müteşekkildir. Mütevelli heyet 11 kişiden ibaret olup, mütevelli heyeti Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından iki yıl süre için tespit ve tayin edilir. Aynı mütevelli heyet 2. dönem içinde seçilebilir.

6)

 1. Şirketin tasfiyesi halinde tasfiyeye karar veren genel kurul vakfın idare tarzı ve organın teşkili hakkında vereceği karar çerçevesinde teşekkül eder.
 2. Şirket yönetiminin mahkeme kararı veya vesair tarzda görevden alınması, şirket yönetiminin ortaklar dışında bir irade ve karar ile teşkili halinde bir ay içinde şirket ortaklarının ekseriyetle yapacağı toplantı ile toplantıya katılanların ekseriyeti ile vakıf mütevelli heyeti tespit edilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ

7) Mütevelli Heyet, vakfın gayesinin gerçekleşmesi için her türlü kararları almaya ve uygulamaya ve bu yolda gerekli tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.

8) Mütevelli Heyet, iki ayda bir toplanmak mecburiyetindedir. Bu toplantılarda, vakfin gayesinin gerçekleşmesi için yapılan işler ve alınan kararlar gözden geçirilir. Ayrıca vakfn mevcudunun değerlendirilmesi yapılır, yeni kararlar alınır.

Toplantı nisabı ekseriyettir. Karar nisabı toplantıya katılanların ekseriyetidir.

Olağan toplantı dışında, gerekli hallerde mütevelli heyet başkanının veya iki mütevelli heyet üyesinin yazılı talepleri ile de toplanır.

9) Mütevelli Heyet, kararlarının tatbiki ve vakfin işlerini yürütmek için personel istihdam etmek. İstihdam edilen personelin vazife ve mesuliyetini, çalışma tarzlarını ve alacakları ücretleri mütevelli heyet tayin ve tesbit eder.

10) Mütevelli Heyet, vakfın gayesi için gayrimenkul temellük, etmek, yasal izinler alarak satmak leh ve aleyhe ipotek tesisi kabul etmek, fekketmek, intifa ve sükna hakları gibi aynı hakları tesis etmek ve ferağ vermek ve iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirtmek, kanuni tahdidat dışında kalan ve değeri tahdit edilmeksizin ayni ve nakdi bağış kabul etmek, gayrimenkul hibeleri kabul etmek yetkisine sahiptir. Aynca davalardan sulh ve ibraya, feragata ve feragati kabule karar vermek yetkisine sahiptir.

BÜTÇE TANZİMİ

11) Mütevelli Heyet her mali yılın sonunda mali durumu gösterir bilanço hazırlar, ayrıca yeni yılda hangi işe nekadar miktar sarfiyat yapılacağını ve tahmini gelirleri gösterir yıllık bütçe tanzim eder. Bütçenin tanziminde yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin % 20'sinin idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf malvarlığını arttracak yatırımlara; kalan % 80'inin ise vakıf amaçlarına ayrılacağı ve harcanacağı belirtilir.

Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde en az %10 kapasitenin yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10'unun maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilir.

12) Mütevelli Heyet, vakfın gayesinin gerçekleşmesi için yaptığı faaliyetlerin icap ettiği hallerde mütehassıs kimselere havale edebilir. Mütalaalarını alır, icap ettiği hallerde icra komiteleri kurabilir.

13) Mütevelli Heyet üyelerine vakıfla ilgili çalışmalarıdan dolayı herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak görevin ifasındaki zaruri masraflar vakıf tarafindan karşılanır. Geçici veya daimi istihdam ettiği veya mütalaasına müracaat ettiği kimselere, kurduğu icra komiteleri üyelerine emeklerinin karşılığı olarak münasip bir ödeme yapar.

VAZİFE TAKSİMİ

14) Vakfın tescili ile görev üstlenen Mütevelli Heyet ilk toplantıda vazife taksimi yapar.

BAŞKANIN VAZİFELERİ VE VAKFIN TEMSİLİ

15) Mütevelli Heyete başkanlık eder. Vakfı adli, idari, mali vesair işlerde ve hususi mercilerde temsil eder. Vakfın leh ve aleyhindeki dava ve takipleri bizzat veya tayin edici vekil marifetiyle yürütür.

16) Başkan vekili: Başkanın bulunmadığı zamanlarda mütevelli twetin mlant'larına başkanlık eder ve başkanın görev ve yetkilerini kullanır.

17) Sekreter: Yazışmaları idare eder. Lüzumlu evrakı tanzim ve tasnif eder, dosyalar. Vakfın tüm iradi işleri için tesis olacak büronun çalışmalarını yürütür, nezaret eder.

18) Muhasip: Vakfın hesap işlerini yürütür. Gerektiği hallerde mütehasıs kişilere işlerini daimi veya geçici olarak yaptırır ve bu hususla İlgili tesis olacak büro çalışmalarını yürütür ve nezaret eder.

19) Veznedar: Bütçe gereği veya mütevelli heyet kararları gereği yapılacak bütçe işlerini yapar, gelirleri ve kıymetli evrakı muhafaza eder, Vakıf adına gelen paraları ait olduğu yerlerden tahsile ahzu kabza veznedar yetkilidir. Mütevelli Heyet kararı ile bu yekti heyet üyelerinden bir başkasına da veya hariçten bir kişiye müştereken veya münferiden yürütmek üzere verilebilir.

20) Vakfı mali yükümlülük altına sokacak işlerde vakıf iki imza ile temsil edilir ve vakfın mührü kullanılır. Çift imza, Başkan- Başkan Vekili veya Başkan-Muhasip veya Başkan-Veznedar olarak kullanılır.

VAKIF SENEDİNDE TADİLAT

21) Vakıf senedinde tadilat yapılmasına mütevelli heyet karar verir. Tadilat müzakeresi ve kararı mütevelli heyetin ekseriyeti ile olur.

22) Vakfın gayesinin tahakkuk etmesi imkansız hale gelirse, mütevelli heyetinin teklifi ile şirket genel kurulunca feshine ve mevcut malların nereye intikal ettirileceğine karar verilir.

Vakfın sona ermesi mütevelli heyet iradesinin dışında gerçekleşirse gayeye en yakm bir başka vakfa mal varlığı devredilir.

Okunma Sayısı: 20223